FREE SHIPPING THROUGH MIDNIGHT 3/14
 

Average size of each Sirloin Steak is 4 oz.

Petite Sirloin Steak

$7.80Price
1 Pound